НАРИЛАН САХИХА ЁҺО


Гэрэл зураг: Наталья Уланова

Һая түрэһэн үхибүүтэй айлда нарай нялха үедэнь эгээлэй хүн орохые сээрлэдэг байгаа юм. Шэнэ түрэһэн үхибүүн, нарайлһан эхэ хоёрой бэе үшөө боргожоогүй, шангараагүй тула халтад гэһэн юумэнһээ ханяажа, һагсаржа болодог. Гэхэтэй хамта һүүлэй арба-хорин жэлнүүд соо хүбүүтэй гү, али басагатай болоһоноо тэмдэглэнэбди гээд, архидаа эмхидхэдэг айлнууд олон болонги. Архидаанай болоһон газарта тамхин заабол байха. Саашаа хэтэрхэдээ бэлин шэбшэг үгэнүүд соносогдохо, һогтожо байһан зондо хэрэлдээн, наншалдааншье холо бэшэ ааб даа.

Шэнэ хүнэй, угаа үргэлжэлүүлхэ үри бэеын түрөөд, энэ гэртэ байха, үндыхэеэ ерээд байхада, эжы абань эгээл һайхан сэдьхэлээр баясан угтажа, эгээл арюун сэбэр байдал, амгалан тэнюун ургаха, хүгжэхэ эрхэ нүхэсэл байгуулха уялгатай. Үхибүүтэй болохоёо хүлеэжэ байха үедөө, эхэ эсэгэ болохоёо байһан хоёр энээн тухай тон һайн мэдэхэ, ухаан бодолдоо ерээдүйнгөө үүргэ, харюусалга гүйсэд элирүүлхэ шухала.

Эжы аба болоходоо, түрэһэн гү, али үргэһэн үриингөө хуби заяанай түлөө, тэдэнэй амар жаргалта байдалай түлөө, энэ дэлхэй дээрэ хүн гэһэн нэрэдээ хүрэмэ ябахынь түлөө нэгэ үдэрэй, һарын, жэлэй бэшэ, бүхы наһанай уялгатай болохомнай гээшэ гэжэ өөһэдыгөө бэлдэхэ шухала. Үри бэеынгээ жаргалай түлөө, элүүр энхын түлөө, эрдэм номдо һургахын түлөө, эдихэ үмдэхэ, өөдлэхэ юумээр дутаангүй томо болгохын түлөө, хүнэй зэргэ хүн, айлай зэргэ айл боложо, ажал хүдэлмэридэ шуналтай, ажабайдалдаа харюусалгатай ябахынь түлөө, ямаршье хатуу бэрхэшээлнүүдые дабан гарахабди гэжэ өөһэдыгөө зоригжуулха шухала.


Буда-Ханда ЦЫРЕНДОРЖИЕВА


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>