ҮЛГЫ


Дэлхэй дээрэ хүн түрэлтэндэ элдэб янзын хүүгэдэй үлгы болоод, орон байдагшье һаа, буряад шэнги дүүжэлһэн үлгы байдаггүй. Чингис Богдо хаанай түрэхэдэ, Зарджогуудай гэдэг нэгэ үбгэн иимэ үлгы дархалаад хэлэһэн ха: «Дүрбэн үнгын модоор холбон бүтээжэ, бүдүүн модыень бүхэд нугалаад, нарин модыень нахид нугалаад энэ үлгые бэлэдхээб. Үлэмжэ буянтанай бойжохын түлөө үлгы гэжэ нэрлэбэб. Дээрэ дүүжэлэн шагтагалан уяһамни, тэнгэрлиг хүбүүн гэһэн удхые харуулааб».

Тэрэ үбгэн үлгыгөө дүрбэн ондоо модоор дархалһан байгаа ха. Сахаяа яшал модоор дархалаад, уялаагаа бүхөөр зангидажа, үлгыдөө борьбо шагай уядаг заншалтай байһан юм.


Батажаргалай СЭРСЭГМАА


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>