НАГАСАЯА НАГАСА ГЭЖЭ НЭРЛЭЕ!

Буряад арадаймнай ёһо заншалда «Нагасын тэнгэри ехэ», «Нагасадаа гар хүрөө һаа, һалга болохош» гэһэн ойлгосонууд гол һуури эзэлдэг. Эжын талаһаа түрэлхид нагасанар болоно.

Нагаса гэжэ нэрлүүлжэ ябахадаашье, хүн урма зоригтой ябадаг гээшэ. Харин басаганай хадамда гаража ошоходо, тон түрүүн нагасанарыень харадаг. Энээн дээрэһээ бэриеэ тон һайнаар мэдэдэг болоһондол тоолодог байгаа.

Мүнөөнэй байдалаар харахада, зарим хүнүүд нагасаяа нагаса гэжэ нэрлэхээ болиһон. Нагасын орондо ахай гэдэг. Энэ манай нэгэ ехэ алдуу болоно. Буряад угсаатанайнгаа ёһо гурим эбдэнэбди. Хүн гээшэ хододоо нагасаяа нагаса гэжэ нэрлэхэ ёһотой. Ямаршье сагай болоо һаа, хүн бүхэн эхэ эсэгын һургаалтай, ёһо гуримаа мэдэхэтэй, нагаса хүниие хүндэлжэ ябаял даа.


Хандама УХИНОВА


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>