САГААНГУУД

Сагаангууд 5 хүбүүтэй (5 хүхүүртэй):

1. Уляанхай (улинхай)

2. Үбгэй (үбээгэй)

3. Хугшууша (хушууша),

4. Бүтэй (бүдэй)

5. ШоноСагаангууд обогтон буура уряатай, сагаан тугтай.

Шог зугаа үгэнүүд:

Хари хүниие хүндэлхэ

Хонин төөлэйтэй сагаангууд,

Манай хүниие хүндэлхэ

Морин төөлэйтэй сагаангууд.

Морин төөлэй хүндэтэй Сагаан,

Мордохо сагта үдэшэдэг Сагаан.

Сарай мяханда садаагүй.

Саазын архида һогтоогүй,

Сарбуу шүүрээд табихагүй,

Салбуу дорюун зантай

Сагаан тугтай Сагаангууд.


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>