ХҮБДҮҮД

Хүбдүүд 8 хүбүүтэй (8 хүхүүртэй):

1. Улаалзай

2. Сагаалзай (Сагаалжа)

3. Бурюуха (боригоохо)

4. Байтай

5. Лиглид

6. Түмэржэн

7. Нохой

8. Ургаша


Хүбдүүд обогтон хара «бүргэд» уряатай, хүхэ тугтай.

Шог зугаа үгэнүүд:

Хүхюун, дорюун зантай,

Хүнгэн, мэргэн ябадалтай,

Хэдэр шэрүүн абаритай.

Хүхын үндэгэ эдиһэн,

Хара «бүргэд» уряатай,

Хүхэ тугтай Хүбдүүд обогтон.

Хүбдүүд хүн хүхюутэй,

Хүнды модон абяатай.

Хара «бүргэд» уряатай,

Хүхэ тугтай хүбдүүд.

Хүбшын модон хүхэрөөшэ,

Хүбдүүд хүн Хүндэмүүшэ.


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>