ХАЛЬБАН

Хальбан 6 хүбүүтэй (6 хүхүүртэй):

1. Мэнгээ

2. Зургад (зургууд)

3. Хурьгай (Хоригой)

4. Гутаар

5. Баригай

6. Мүсэн


Хальбан обогтон араата уряатай, хара-хүрин тугтай.

Шог зугаа үгэнүүд:

Хальбан хүн хара заргаша,

Улаан хэлэтэниие урдаа оруулдаггүй.

Харбаха номондо

Хабагүй Хальбан,

Хара тогоондо

Хабатай Хальбан.

Дэлихэ номондо

Дүрэгүй Хальбан,

Дэльбэн тогоондо

Дүрэтэй Хальбан


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>