ХУАСАЙ

Хуасай 8 хүбүүтэй (8 хүхүүртэй):

1. Боохой
2. Обогор (онгор, онгоодор)
3. Тогдор (Тогтор)
4. Боршиих (боршиихо)
5. Богдор (богтор)
6. Сагаан малгай
7. Хурилхан (Хуригахан)
8. Бабагар


Хуасай обогтон «Хандагай мэргэн» уряатай, хуа тугтай.

Шог зугаа үгэнүүд:

Амба сарай мяханда

Уланхаржа, үлэнхэржэ хурисаагүй,

Арза, хорзо архида

Обтожо, шунажа ябаагүй,

«Хандагай мэргэн» уряатай,

Хуа тугтай хуасай.

Хуасай хүн заргаша,

Ухаатай хүн заабариша.

Хуасай хүн ходорхой,

Хооһон тэргэ дондорхой.

Хуасай хүн уулагар

Улаан шуһа зурааша.


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>