ГУШАД

Гушад 5 хүбүүтэй (5 хүхүүртэй):

1. Мэргэн шара

2. Бүхэ хара


Бэшэ гурбаниинь мэдэгдэнэгүй.

Гушад обогтон жорой уряатай, ягаан тугтай.

Шог зугаа үгэнүүд:

Гушад хүн гушан зантай.

Гушад изагуурай хүн –

Гашайда бэрхэшүүл зон.


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>