ХАРГАНА

Харгана 10 хүбүүтэй (10 хүхүүртэй):

1. Моотхон (моотогон)

2. Шуудай (сигуудай)

3. Байталай

4. Хушуун

5. Баряахай

6. Батанай
7. Тангад
8. Баатаржан (баатаржаан)
9. Хоодой (хуудай)
10. Хүхэ


Харгана обогтон бүрхы шубуун уряатай, хара тугтай.

Шог зугаа үгэнүүд:

Мохоо хутагаараа мунсы зурадаг,

Морин тэргээрээ мууе зөөдэг,

Бүхэриг хоморгошо, эд зөөриншэ

Хара тугтай харгана.

Харгана хүн харатай,

Хартаганаа боролжо хадхууртай.

Хадхууртай бургааһан - долоогоно,

Хаядалдаа харуу - харгана.


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>