ШАРАЙД

Шарайд 7 хүбүүтэй (7 хүхүүртэй):

1. Худанса

2. Анайтай (Анайдай)

3. Долоод (долоогаад)

4. Тободой (Дободой)

5. Дэлдэй (далтай)

6. Гэгжид (гэгшэд)

7. Сүнид (Сүмид)Шарайд обогтон «Буга мэргэн» уряатай, шара тугтай.

Шог зугаа үгэнүүд:

Бүжэн туулайн

Бөөрэ олодог,

Бүртэ шонын

Үрсэ отолдог

«Буга мэргэн» уряатай,

Шара тугтай шарайд обогтон.

Шараһан мяхан шаратай,

Шарайд хүн шагшаатай.

Шарайдай байгаагүй нютаг үгы,

Шаазгайн һуугаагүй модон үгы.


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>