ХУДАЙ

Худай 7 хүбүүтэй (7 хүхүүртэй):

1. Хүүдэй (хүүгэдэй)

2. Хара төөлэй

3. Хунда (Хундуу)

4. Бүшхэй

5. Зальтир

6. Жэгмэд

7. Шилхар (Шалхар)Худай обогтон шэлүүһэн уряатай, хүрин тугтай.

Шог зугаа үгэнүүд:

Худагай уһа

Хундагаар ууһан худай.

Зудай олон хүндэтэй,

Худай уг гарбалтан.

Хуримай мяханда садаагүй,

Хурса хутагатай худайнар.


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>