МОНГОЛ БЭШЭГ МҮНӨӨ ҮЕДЭ

Энэ бэшэгые Хитад уласай үбэр монголшууд мүнөөшье хүрэтэр хэрэглэһээр зандаа. Иимын тула хуушан монгол гэжэ нэрлэхэнь буруу. Юундэб гэхэдэ хуушан гээшэ албан ёһоор гүрэнэй хэмжээндэ хэрэглэгдэхээ болиһон гэһэн удхатай. Харин монгол бэшэгнай гүрэнэй хэмжээндэ хэрэглэгдэһэн, Хятад уласай албан ёһоной табан бэшэгэй нэгэнь болоно. Монгол бэшэгээр һонин һэдхүүл, ном һудар, толи, һураха бэшэг хэблэгдэжэл байна гэжэ онсо тэмдэглэлтэй. Монгол уласта монгол бэшэгээ түрын бэшэг гэжэ зарлан, гүрэнэй бүхы албан ёһоной бэшэг баримта монгол бэшэгээр бэшэгдэхэ ёһотой гэһэн хуули баталһан байна. Манай Буряад орондо монгол бэшэгые Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулида заадаг, мүн зарим дунда һургуулида һунгамал хэшээл болгон заадаг байха юм.

Тиимэ ушарһаа монгол түмэнэй соёл түүхые гэрдэн ябаа монгол бэшэгээ һонирхон шудалжа, һэргээн бадаруулхань зүйн хэрэг гэжэ дахин хэлэлтэй. Монгол бэшэг болобол бидэ бүхэнэй бахархал, омогорхол, монгол туургатанай соёлой гайхамшагта эрдэни юм.


Галзууд ЖАРГАЛ
<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>