ХОНИНОЙ ДОТОРООР ХЭГДЭҺЭН ЭДЕЭН

Гэрэл зураг: Александр Хантаев

Хониной гэдэһэ доторые

Хэлэ хазама хоол болгон,

Хэзээ угһаа малша зон

Хэрэглэжэ, эдижэ ябаһан.


Хээрын хэршэмэл мангиртай,

Бөөрын хэршэмэл өөхэнтэй

Шудхамал хотоото шуһан

Шүлһэ һайруулма амтатай.


Эльгэ, өөхэ, мангир хэршэжэ,

Үлэһэн шуһантай худхажа,

Эреэлжэ болгон эдихэеэ

Бүдүүн гэдэһэндээ хэнэбди.


Үрсэ, уушхан, гүзээнһээ

Үрүүд үрүүдээр зүһэгдөөд,

Орёогдоол нарин гэдэһээр,

Ормог боложо шанагдаал.


Сог дээрэ эльгээ шараад,

Һэмжээр һайса орёогоод,

Сог дээрэ дахин шараад,

Һугабша болгохо амтатайл.


Хотиргойе задалангүй сэбэрлэжэ,

Хотируухай – бэтирүүхэйхэнээрнь

Шуһаа шадамараар шудхажа,

Угаа амтархан эдинэбди даа.


Хоргооһоор һубһатаһан

Хошхоногоо ариг угаажа,

Тогоондо хэжэ шанахада,

Зүрхэндэ хүрэмэ үегтэйл.


Хэршэһэн мяха, һонгиноёо

Һархинсаг соогоо шэхэжэ,

Бүтүү болгожо үдөөд лэ,

Шанажа эдихэдэ гоё даа.


Эрдэни ДУГАРОВ


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>