ЗУТАН ҺАМАРАЛГА

Энэ хоол болбол маани хуража, ехэ уншалгануудай боложо байха үедэ бэлдэдэг. Нэн түрүүн зутан һамарха зузаан оёортой тогоо, шанага сэбэрээр угааха, утаха, тоһодохо хэрэгтэй. Тогооной оёорто нэгэ бага уһа, хоёр жаа шанагаар һү хэхэ. Тиигээд ламын үгэһэн зайгаа хэхэ. Нюдэһэн печени, пряник, сүүшхэ, саахар амта ороторынь хэхэ (раствор халаагаад). 4-5 час ураангүйгөөр халууншаг гал дээрэ дан бусалгангүйгөөр һамарха.

Үшөө нэгэ шухала зүйл гэхэдэ, энэ хоол бэлдэжэ байха үедөө, зутанаа һамархадаа, баруун гараараа шанагаараа нара зүб эрьюулжэ байгаад, зүүн гараараа эрхи эрьюулхэ үедөө шангаханаар маани уншажа, амитан бүхэн жаргал эдлэг, амитан бүхэн зоболонгһоо һалаг, амитан бүхэн жаргалаа бү алдаг, амитан бүхэн нэгэн тэгшээр ажаһууг гэжэ эхэ зургаан зүйл хамаг амитанай түлөө зальбаржа байха хэрэгтэй.

Һүүлээрнь бэлэн боло­һон зутанһаа галдаа, бур­хандаа үргэхэ, тиигээд ла­манарта хэхэ, һүүлээрнь маанида һууһан зондоо аяганууд соо хэжэ үгэхэ.Үлэһыень бусад зондо хүртөөхэ.

6 литр һүндэ 2-3 шанага нюдэһэн печени, пряник, сүүшхэ, саахар.


Д. Гармаевай гэрэл зурагууд<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>