ЗУТАРААН САЙ

Замбаатай сайгаа Түнхэндэ

Зутараан гэдэг байна.

Забьяатай сайнь бусалаад

Зутараар уурал бааяна.


Хууранхай гурил — замбаа

Хуурайхан орооһоор ангилаа.

Зууранхай сайгаа галһаа

Хуряаха зуураа дабһалаа.


Хонгёохон дууень һайшаан,

Хонгоодор заншалһаа хүртөөб.

Зутараан сайень уухадаа,

Зутараагүйлби зүгтөө.


Цырен-Дулма Дондогой,
декабрь, 1974

Гэрэл зурагууд: Наталья Уланова


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>