САГААН ЭДЕЭН

Сагай саанаһаа онсо тодорһон

Сагаан эдеэнэйнгэй дээжээр

Айлшанаа хүндэлжэ угтадаг

Арюун һайхан заншалтайбди.


Буурай холын түүхэтэй

Буряад, монгол туургатанай

Эгээл ехээр хүндэлдэг

Эдеэнэй дээжэ энэл даа!


Гэрэл зураг: Наталья Уланова

***

Элинсэг гарбалнай аяншадые замдань

Айрагаар сагаалан, үдэшэдэг байгаа,

Сагаан замтай, урагшатай, олзотой

Сарюухан, аяшарангүй ябахыень үреэжэ.


***

Хурдан байда түрүүлэн ерэһэн

Хүлэг мориной дэлһэн дээрэ

Сагаан эдеэнэй дээжые

Сүршэн дуһааха ёһошье байдаг.


***

Сагаан эдеэмнай хаанаһааб гэбэл,

Сарюун талын шэмэг болоһон

Шэмэ, шүүһэтэй ногоонһоо.

Тиимэл хадань тэрэниие

Баатар зоной ундан гэдэг.


Николай ШАБАЕВ


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>