АЙРАГ ТУХАЙ ҮГЭ

Алеэ наашань, матаар аягаа үгэгты:

Аягалһуу — шэнээр халааһан айраг.

Хөөһэтэнги гашуун айраг, үхибүүд, шэмэгты.,

Хөөрхынүүд — сагаан эдеэнһээ айран.

Сагаан эдеэнэй зүйлдэ тон обор аад,

Саахарта шүлһөө залгин шармайдаг...

Дунгяарма халуунда гараар үбһэ тармаад,

Домботой айраг гудамхиһайб, шамай даа!

Гансата нюдэншни гэрэл орожо сэлмэхэ,

Газар дэлхэйшье уужамдал болошохо.

Халуун наран ханиш мэтээр эмнилзэхэ,

Халуудаһанааш мартаад, бухалаа обоолхош...


Алеэ наашань, матаар аягаа һарбайгты:

Аягалһуу — таһа бүлэһэн айраг.

Хөөһэтэй айраг, хүбүүд, уужа бү ирбайгты...

Хөөрхынүүд — сагаан эдеэнһээ айран.

Эһэнги айрагһаа бушхаһан мэтэ һанагдаа

Эртын ногооной аятайхан хангал.

Халима дүүрэн аягаа хүргөөд амандаа,

Хамараашье уршылгангүй үбгэд гудамхихал.

— Хатуухан даа! Хатуухан айрагтайлши, бэри! –

Хажууһааш һэмээхэн шэртэн хэлэхэл.

Айрагай архи аялгалаа һаашни, бүри

Аймшагтайгаар магтан малгайгаа һэхэхэл...

«Алеэ наашань» гээд, нээрээ айраг аягалһайб.

Анхилха һэн гү халааһан айрагни?

Айрагай дуу таанартаа барин аяглаһайб,

Айрагта дуратайшуул сугларха һэн ойромни.

Эжынгээ халааһан шэнэхэн айраг аягалан

(Эһэжэ үрдинхэй бол бүришье һайн),

Уужал, аалихан һорожол һуухада гоёл һэн,

Уужа ханалгүйхэн байдаг һэмнэй!..

Хүхын дуунаар хүдөөдөө харижа, таладаа

Хөөһэтэй айраг халаагуужаб, нүхэдни.

Айраг аягалхын орондо мүнөө таанадтаа

Айраг тухай шүлэгөөр хүндэлхэмни.


Цырен-Дулма ДОНДОГОЙ


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>