ЭХЭНЭРЭЙ ХУБСАҺА, ҮҺЭНЭЙ ХУБИЛАЛ

Гэрэл зураг: Наталья Уланова

1. Басаган хүн. Арба хүрэтэрөө хүбүүн хүнтэй адли хубсаһатай. Энгэртэй, ута хамсытай һомон дэгэл үмдэжэ, бүһэ бүһэлнэ. Дүрбэн гэзэгэ гүрэхэ.

2. Арбан наһанһаа арбан таба хүрэтэрөө басаган энгэртэй дэгэл үмдэжэ, зургаан гэзэгэ гүрэдэг.


Гэрэл зураг:
transformsiberia.wordpress.com


Гэрэл зураг: Ася Лыгденова


Гэрэл зураг: Анна Бережных

3. Арбан табаһаа хори наһанай хоорондо энгэртэй, ута хамсытай басаган дэгэл үмдэжэ, һиихэ, даруулга, элдэб зүүдхэл зүүхэ. Найман гэзэгэ надхуулха. Энэ үедөө наһа хүсэһэн басаганай тоодо ороно.


Гэрэл зураг: Ася Лыгденова


Гэрэл зураг: Наталья Уланова

4. Басаганһаа һамган болоходоо, үһэеэ хахалжа, туйба зүүжэ, уужа үмдэжэ, айлай гал гуламтын эзэн болоно.
5. Жаранһаа дала хүрэтэр наһанай эжынэр сахил хүртэжэ, орхимжо зүүжэ, өөрөө лама багшатай боложо, бурханай шаби ороно. Һамган дэгэлээ орхижо, һомон дэгэлээ үмдэнэ. Туйбаяа орхижо, үһэеэ хюһана. Тарни, маани мэгзэм уншажа, наһанай буян үйлэдэжэ, үри бэедээ буян хэшэг хуряана.

Иигэжэ эхэнэр хүн хүбүүн шэнжэһээ басаган боложо, басаганһаа һамган боложо, һамганһаа шабганса боложо, бурханай шаби болодог гуримтай.


Б. Сэрсэгмаа


Гэрэл зураг: Александр Князев


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>