МОНГОЛ ТУУРГАТА АРАДУУДАЙ УЛАМЖАЛАЛТА ХУБСАҺАН

 

Монголой арадай зурааша У. Ядамсүрэн
Монгол уласай хэблэл. Улаанбаатар, 1967 он.

 

1. Халха эрэшүүлэй зунай хубсаһан

2. Халха эрэшүүлэй үбэлэй хубсаһан

3. Халха эрэшүүлэй зунай хилэн малгай

4. Халха эрэшүүлэй үбэлэй малгай

5. Халха эрэшүүлэй булган малгай

6. Халха эрэшүүлэй үбэлэй малгай

7. Халха эрэшүүлэй юудэн малгай

8. Халха эрэшүүлэй тоорсог малгай

9. Халха эрэшүүлэй үбэлэй маахууза малгай

10. Халхашуулай юудэн малгай

11. Халхашуулай үбэлэй булган малгай

12. Халха эрэшүүлэй үбэлэй годон малгай

13. Халха эрэшүүлэй үбэлэй таг малгай

14. Шэхэбшэнүүд

15. Аягын тулам

16. Алшуур

17. Мүнгэн хэтэ, сахюур, хутага

18. Гааһанай арһан туулмаг

19. Гааһанай шэгшэлүүртэй тулам

20. Алшуур

21. Гоёолтын хамсыбша

22. Бүхын зодог

23. Сабхиин түрии уядаг һур

24. Үбдэгэбшэ

25. Һэеы оймһоной угалза

26. Һэеы оймһоной угалза

27. Һубад һанжуургатай халхашуулай үһэнэй гоёолто, минжэн малгай

28. Халха эхэнэрэй алталмал боолто малгай

29. Эхэнэрэй һубад һанжуурга

30. Эхэнэрэй үһэнэй гоёлой алтан хабшуурга, туйбын боолто

31. Алтан хадалгатай үһэнэй тулам

32. Үһэнэй хорло, бэл мүнгэн гоёолтонууд

33. Эхэнэр малгайн оройн гоёолто – сампингай залаа

34. Халха эхэнэрэй зунай хилэн малгай

35. Халха эхэнэрэй үбэлэй минжэ малгай

36. Халха эхэнэрэй үбэлэй малгай

37. Халха эхэнэрэй үбэлэй малгай

38. Халха басаганай үбэлэй тоорсог малгай

39. Халха басаганай үбэлэй тоорсог малгай

40. Халха эхэнэрэй зунай тоорсог малгай

41. Халхашуулай үбэлэй эрлэмууза малгай

42. Халха үхибүүнэй үбэлэй малгай

43. Үхибүүнэй мори унахадаа үмдэхэ шобогор малгай

44. Дүрбэд эхэнэрэй зунай хубсаһан

45. Дүрбэдэй юудэн малгай

46. Дүрбэдэй юудэн малгай

47. Дүрбэдүүдэй үбэлэй тунлай малгай

48. Дүрбэдүүдэй тойруул малгай

49. Дүрбэд эхэнэрэй малгай

50. Буряад эрэшүүлэй хүбэнтэй дэгэл

51. Буряад эхэнэрэй хүбэнтэй дэгэл

52. Буряад хүгшэдэй үбэлэй малгай

53. Буряадуудай тойробшо малгай

54. Буряадуудай шэгэбшэтэй малгай

55. Казах эрэшүүлэй хубсаһан

56. Казах эхэнэрэй хубсаһан

57. Казах эрэшүүлэй үбэлэй малгай

58. Казах эхэнэрэй зунай малгай

59. Захашан эхэнэрэй үбэлэй хубсаһан

60. Захашан эхэнэрэй үбэлэй хубсаһан хажуу талаһаань

61. Захашан басаганай үбэлэй дэгэл

62. Захашанай үбэлэй малгай

63. Үбэлэй жарантай малгай

64. Барга эхэнэрэй үбэлэй хубсаһан

65. Барга эхэнэрэй хубсаһан хажуу талаһаань

66. Барга эхэнэрэй шүрэ гоёолтотой үһэнэй даруулга, мүнгэн хабшуурга, туйба гурбан

67. Барга эхэнэрэй мүнгэн гуу

68. Баргашуулай бүһын мүнгэн гоёолтонууд

69. Баргашуулай зунай малгай

70. Баяд эрэшүүлэй дэгэл

71. Баяд эхэнэрэй дэгэл

72. Баядуудай малгай

73. Баядуудай зоо малгай

74. Баядуудай үбэлэй малгай

75. Үзэмшэн эхэнэрэй мүнгэн, шүрэ гоёолтотой хубсаһан

76. Үзэмшэн эхэнэрэй шүрэ шэгэдхэһэн толгойн мүнгэн гоёолто

77. Үзэмшэн эхэнэрэй мүнгэн гоёолто (хорло, үлзытэй, бэл)

78. Үзэмшэн эхэнэрэй үбэлэй малгай

79. Үзэмшэн эхэнэрэй үбэлэй шэгэбшэтэй малгай

80. Үзэмшэнэй үбэлэй боолто малгай

81. Үзэмшэнэй малгай

82. Дариганга эхэнэрэй толгойн гоёолто

83. Дариганга эхэнэрэй мүнгэн ба шүрэ гоёолтотой гэзэгэ

84. Дариганга эхэнэрэй шүрэ ба субад гоёолтонуудтай мүнгэн татуур малгай

85. Дариганга эхэнэрэй үбэлэй малгай

86. Уряанхай эрэшүүлэй үбэлэй дэгэл

87. Уряанхай эхэнэрэй үбэлэй хубсаһан

88. Уряанхай эхэнэрэй үһэнэй сасаг, мүнгэн зүүдхэл

89. Хотон эхэнэрэй зунай хубсаһан

90. Хотон эхэнэрэй үһэнэй зүүлтэ хойноһоонь

91. Хотонуудай үбэлэй хайба малгай

92. Мянгад эхэнэрэй үбэлэй хубсаһан

93. Мянгад эхэнэрэй шүрэ татуур, үһэнэй хабшуур

94. Торгууд эрэшүүлэй зунай хубсаһан

95. Торгуудай тоорсог малгай

96. Дархад эрэшүүлэй үбэлэй хубсаһан

97. Өөлэд эхэнэрэй хубсаһан

98. Лобууза малгай

99. Халхашуулай сомпи, жодбонтой үбэлэй малгай


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>