Монгол туургата арадуудай уламжалалта хубсаһан

Барга эхэнэрэй хубсаһан хажуу талаһаань

 Баргутский женский костюм «вид в профиль»