Зурагай суглуулбари

 Тойробшо малгайтай, торгон тэрлигтэй басагад