Зурагай суглуулбари

 


Шэлүүһэн нюдаргатай, хүрмэтэй хүбүүнэй һомон догэл.
Басаганай сээжэ дотортой дэгэл. Торгон гадартай
һамган дэгэл. Оёдолшон Доржиева Бадма-Ханда