Зурагай суглуулбари

 Магнал гадартай нэхы һамган дэгэл