Зурагай суглуулбари

 Тойробшо халюун малгай, басаган торгон тэрлиг