Зурагай суглуулбари

 


Торгон гадартай, халюун нюдаргатай, хүрмэтэй, һагса
дотортой бүһэтэй хүнэй дэгэл. Һагса дотортой
һамган дэгэл. Оёдолшон Доржиева Бадма-Ханда