Зурагай суглуулбари

 


Тойробшо малгай, басаган тэрлиг.
Оёдолшон Доржиева Бадма-Ханда