Монгол туургата арадуудай уламжалалта хубсаһан

Барга эхэнэрэй шүрэ гоёолтотой үһэнэй
даруулга, мүнгэн хабшуурга, туйба гурбан

 Серебряный венок, зажимы для волос баргутки с коралловыми украшениями