БУРЯАД ЗҮҮДХЭЛ

Эхэнэр хүнэй гоёолто

Эрдэни мүнгэн зүүдхэл.

Һиихэ, бэһэлиг, бугааг

Гуутай бурхан, ооһор,

Гарьха, шэмхүүргэ, шэгшэлүүр

Гэхэ мэтэ олон даа.


Цырен-Ханда Жамьянова,
багшын ажалай ветеран


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>