БУРЯАД МАЛГАЙ

Гэрэл зураг: Наталья Уланова

Сэнхир хүхэ тэнгэриингээ

Сэлмэг үнгые адлирхажа,

Сэнхир Байгал далайнгаа

Сэнгэг тунгалагые һажаан,

Онгон тахилгата

Ойхон уулынгаа

Орхон шобхые жэшэжэ,

Омог дээдэ

Уг гарбалайнгаа

Арбан нэгэ хүшөөһэ оёжо,

Урмые һэргээжэ,

Урагшаа хүтэлжэ,

Уй тарааха

Удаган абжаагай тахилгата

Уран харгы юм.

Ургаха наранай толо татуулжа,

Улаан залаа хадхаһан юм.


Цымжит БАЗАРОВА


Малгай

Абын хүбүүдэй тоогоор

Арбан нэгэн хүшөөдэһэтэй.

Алтан шара дэнзэтэй,

Гал улаан залаатай,

Үмдэһэн эзэндээ заяатай

— Халюун, хурьган, шэлүүһэн,

Хилэн торгон хүбөөтэй

Хори буряадай малгай.


Цырен-Ханда Жамьянова,
багшын ажалай ветеран


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>