Зурагай суглуулбари

 


Даруулгатай тойробшо малгай, басаганай
хурьган сээжэ дэгэл. Шэлүүһэн малгай,
хүрмэтэй, шэлүүһэн туруутай хурьган дэгэл