Зурагай суглуулбари

 Тойробшо малгайтай, басаган тэрлигтэй хүүгэд