ХҮҮГЭДЭЙ ГАДАР ХУБСАҺАН

Арбаад наһатай болоторнь, хүбүүдэй болон басагадай дэгэлнүүд илгардаггүй, аб адлиханаар оёгдодог байгаа. Үхибүүдэй дэгэлые һомон дэгэл гэдэг һэн. Тиимэ дэгэлнүүд эгээл һайнаар элдэгдэһэн хурьганай арһаар доторлогдодог бэлэй. Үхибүүдэй һайндэрнүүдтэ гоёжо үмдэхэ дэгэлнүүд үнэтэ бүдүүдээр гадарлагдаад, булганай болон халюунай арһаар хүбөөлэгдэдэг һэн.


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>