БУРЯАД ГУТАЛ

Гэрэл зураг:
mongol-gaihamshig.blogspot.com


Алхана уулын үбгэд

Арһа булгайр эсхэжэ,

Ага голой хүгшэд

Азатай зүбөөр хэмжэжэ,

Нохойн тархи һажаалгажа,

Ногто хамар зүһэжэ,

Ноёной шархи хатаалгажа,

Ногоон хабшааһа үдэжэ,

Эрьеын нооһо

Эгсэ отолон хайшалжа,

Эрхы зузаан эрмэг

Эн сасуулан хайража,

Утаһа, шүрбэһэ томожо,

Ута тэбэнэ һабагшалжа,

Угалза, шэрээһэ хадхажа,

Уран гоёолто гаргажа,

Зулаг барижа,

Сабаг залгажа,

Зуузай шэрэжэ,

Сараг холбожо,

Элдэһэн хүмэ эбдэжэ,

Эдеэлдэгдэһэн арһа эсхэжэ,

Эритэ хурса шүбгөөр

Эрид нүхэлжэ,

Эршэлжэ томоһон шүрбэһөөр

Эб зохёожо,

Угалзатай буряад гуталай

Ула шэрэжэ бүтээдэг.

Утаһатай булгайр бойтогой

Уг бэе бүтээдэг.


Цымжит БАЗАРОВА

Гутал

Эхэ газараа

Эмдэхэгүйн тула

Эрмэгынь өөдэнь хятайлган,

Эрхим оёдолшын урлаһан

Угалзатай, удхатай

Элдэб сагта үмдэхэ

Эрмэгтэйшье, улаадхашье

Эртэ урдын гутал.


Цырен-Ханда Жамьянова,
багшын ажалай ветеран


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>