ҮХИБҮҮДТЭ ХАНДАЛГА

Хүндэтэ үхибүүд! Эгээл мүнөө үедэ хүдэһэн нэхы дотортой хүхэ магнал дэгэлтэй, халюунай арһан һарабшатай тооробшо малгай үмдэһэн, гүрөөһэнэй арһан түриитэй эрмэгтэй гутал углаһан хүдэр хара буряадай урдаһаатнай гаража ерээ һаань, таанад тэрэниие ямар нэгэ юрэ бусын амитаниие зоопарк соо хараһан мэтээр нюдөө бэлтылгэн, амаа ангайн хараха байхат. Теэд тиихэтнайшье буруу бэшэ. Мүнөө үедэ манай арад үндэһэн буряад хубсаһаяа үмдэхэеэ болиһоор хэдэн арбаад жэл болошобо. Жэнхэни буряад хубсаһа хараха гэбэл, мүнгэеэ түлэжэ, музей ошохо баатай болохот. Эгээл мүнөө үедэ үндэһэн буряад хубсаһаяа үмдэһэн хүн һара наранай хиртэдэг мэтэ үсөөхэнөөр үзэгдэдэг болонхой гээшэ. Тиигэжэ буряад араднай ёһотой арад гэһэн шэнжэеэ ёро муутайгаар алдажа байнхай. Энээн дээрэнь түрэл хэлэеэ мэдэхэгүй ябадал нэмэбэл, оройдоо һалаһан хэрэг болоно. Эгээл тиигээд байбалнай, бидэниие ондоо арадууд «газарай габаһаа гараһан нэрэгүй нэхытэнүүд» гэжэ наада бариха бшуу. Иимэ жэрхэмшэгтэ байдалай тохёолдохогүйн тула таанад, үхибүүд, буряад хубсаһаяа һэргээн үмдэжэ, түрэл хэлэеэ шудалха уялгатай болонот.

Дондог БАЛЬЖИНИМАЕВ,
Буряадай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>