БУРЯАД ХУБСАҺАНАЙ ҮЗЭСХЭЛЭНДЭ


Тайзан дээрэ аха дүү хоёр хүбүүд


Балбар үлзы һайхан Үльдэргэ нютагһаа

Үндэһэн хубсаһанай нааданда

Шэнэ маягаар эсхэһэн

Буряад маяг оруулһан

Гоёхон хубсаһа харуулхаяа

Зорижо ерээд байнабди.


Д. – Энэ хубсаһа бултыень

Эжыхэмнай оёо юм.

Жаргалма Доржиевна Цыренова гэжэ нэрэ обогтой

Ажалай хэшээлэй багша юм.


Б. – Булган малгай һахас гүүлээд,

Бугын эбэр ялас гүүлээд – гээд,

Буряад- монгол арад тухай үгэ бии гэжэ.

Бадмацырен Дондокович абамнай хэлээ һэн.


Д. – Бархан уулын хормойдо

Байгал далайн эрьедэ

Бидэ байдаг гүбди даа.

Зүб гү, ахай?


Б. – Зүб, зүб, дүүхэмни

Бүри үни-ии холо сагһаа

Бүмбэгэрхэн һэеы гэр соогоо

Буряадууднай түбхинэжэ

Ажаһуугаа юм.


Д. – Табан хушуун малаа хараад,

Тараг сагаагаа буйлуулжа эдеэд лэ,

Амархан байгаал даа,

Аһаа, ахай?


Б. – Элинсэг абанарнай ангууша

Эжынэрнай булта оёдолшо

Энэ дэлхэй дээрэ эгээл гоё хубсаһа

Эсхэжэ, оёжо ябаа ха юм.


Д. – Хубсаһан бүгэдэнь таабаритай

Хэһэг бүринь удхатай.

Ухаатай зон байгаа байна,

Тиимэ гү?


Б. – Тиимэ-э. Харыш даа,

Эрмэгтэй гуталнайшье шантайхадаад,

Эхэ газараа һэндээхэгүйн түлөө ха юм.


Д. - Дэгэлэйшье энгэрэй гоёолтын

Үнгэ һудалынь миин бэшэл.

Хүхэнь – огторгой,

Улааниинь – гал,

Харань – хүрьһэтэ газар.


Б. – Оо! Бэрхэш даа, дүүдэймни,

Олон юумэ мэдэнэлши.

Гурбан тэрэ үнгэшни

Гай тодхор сараха юм гэгшэ.


Д. – Эхэнэр дэгэлэй хормой

Юунэй олон хуняадаһатайгшаб?

Б. – Тэрэш бурхан шажантай холбоотой,

«Ганжуурай» зуун найман ботиин тоотой.


Д. – Буряад малгаймнай угаа һонин түхэлтэй,

Улаан сасагтай, дэнзэтэй.

Тэрэ юунэй түлөө хаб?


Б. – Одоо энэш ехэ удхатай.

Мүнгэн дэнзэмнай – антенна

Мүнхэ сансарһаа дохёо абана.

Улаан залааш – наран гээшэл

Сүмбэр уула, сүн далай, газар, дэлхэй

Угайшье һарбаалжан – бултыень багтаанхай

Үндэр малгаймнай.


Д. – Малгайгаа доогуур хаяхагүй гээшэмнай энэ ха юм,

Мүнөөл ойгобоб.

Үшөө би мэдэхэб,

Мориндоо мордохоор элбэг хормой зохёогдоо.

Харин, ханшын туруубшань

Хүйтэнһээ халхабшал.


Б. – Зай, дүүхэмни,

Иигэд гээд, дүүргэе даа.

Басагаднай, наашаа гарыт,

Буряад моодоёо харуулыт.

Харагшаднай хүлеэжэ байнал.


Д. – Шүрэ мүнгэн гоёолтоо

Шэнхинүүлэн һайрхаял,

Үндэһэн философёо

Үзэсхэлэнгээрээ магтаял.

Урагшаа, манай туургатан!


Цырен-Ханда Дарибазарова


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>