УРДА САГАЙ ЭРХИМ БYТЭЭЛ

Саг үргэлжэ ургасын һайниие шэлэжэ, малайнгаа бэлшээриин тала хаража ябаһан урда сагай буряад зондо һэеы гэрһээ таарамжатай байра байдал байгаагүй гэбэл, ехэ алдуу болохогүй ха.

Зун нажарай ааяма халуундашье хүн хүлэржэ, амидажа байгаагүй. Һэеы гэрэйнгээ хаяаень өөдэнь шамажархёод, хүл доогуураа һэбшээлүүлхэдэ, дээрэһээшни наран шараха бэшэ хадаа бүри аятай бшуу. Хабар, намарай хагсуу һалхинһаа абарха, үбэл хүйтэншье байгаа гэжэ дуулдаагүй юм. Газарайшье хүдэлөө һаа, даража унаха бэшэ, ганшье болоо һаа, зөөжэ ябашахаар.

Һэеы гэр бэлэхэнээр задалагдадаг, түргэн хабсаргагдадаг, шэгнүүрээршье хүнгэн. Тиимэһээ тэрэниие тэмээндээ, тэргэдээ ашаад, мал адууһаяа бэлшээһээр, хаанашье хүрэжэ болоно.

Мүнөөдэр эндэ, үглөөдэр тэндэ нүүжэшье ябаһан һаа, зайжа ябаһан оргодуул бэшэ, буряад хүн тэрэ байһан газартаа эзэн янзаар, өөрынгөө гэртэ айлшадаа угтаха, хүндэлхэ аргатай байһан. Тиимэл хадань элинсэг хулинсагуудаймнай эрхим бүтээлнүүдэй нэгэн һэеы гэр болоно.

Тимофей НИМБУЕВ


<< гэдэргээ гаршаг саашаа >>