Ивалгын аймагай Дээдэ Ивалгын дунда һургуулиин
10 классай һурагша Будажапова Мэдэгма
Багша: Батуева Василиса Шариевна

Дайн … Энээхэн үгэ соо хэды ехэ гашуудал, зоболон багтанаб! Дайн гэһэн ямар хажар, шэрүүн үгэ гээшэб? Хэды олон зондо гашуудал асарааб?...
1941-1945 онуудай Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайн хадаа дэлхэй дээрэхи эгээл хатуу, бүхы арад зондо ехэ хохидол асарһан гээшэ.
Манай ороной сэрэгшэд энэ дайнда баатарлиг, габьяата, шэн зориг, Эхэ орондоо аргагүй ехэ дуратай байһанаа харуулаа. Дайнай эхилхэдэ, булта эрэшүүл Эсэгэ ороноо дайсадһаа хамгаалхаяа мордоо. Тиихэдэ нютаг дээрэ үбгэд, хүгшэд, эхэнэрнүүд ба үхибүүд үлөө. Эхэнэрнүүд үлөөд, булта хүндэ хүшэр ажал хээ.
Бүхы арад зон фронтдо байһан сэрэгшэдтэ шадалаараа туһалаа. Бидэ дайн тухай нютагайнгаа ветерануудһаа дуулаабди, мэдэхэ болообди. Тэдэмнай хахад Европо ябагаар гараһанаа хөөрөө һэн. Энэ муухай дайнай үедэ хэдэн олон зон үншэрөө, зобоо, туляа гээшэб! Хэлэхын аргагүй…
Илалта болоһоор хэдэн жэл үнгэрөө гээшэб. Теэд олон зоной зүрхэнэй шарха мүнөөшье болотороо үбдэдэг.
Дайн хэзээшье, хаанашье бү болог!
Эб найрамдал хододоо мандаг!


гаршаг