Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуулиин
10 классай һурагша Зодбоева Сарюна
Багша: Болхоева Санжид-Дулма Базаровна

«Жаран табан жэл»
(өөрөө зохёоһон шүлэг)
Жабхаланта дэлхэй дээрэ дайн дүүрэһээр
Жаран табан жэл үнгэрбэл!
Мүнөөшье болотор манай зүрхэндэ
Мартагданагүйл тэрэ байдал…
Хоритойхон хонгор залуу хүбүүднай
Хайратай аба, аха, дүүнэрнай
Ная хүрэжэ, нэбхыжэ байха аад лэ,
Наада, зугаа хаража ябаха аад лэ…
Арад зоной жаргалай түлөө
Агуу дайнда амияа үгэжэ,
Москваһаа Берлин хүрэтэр
Орхиһон байнал яһануудаа!
Үндэр наһатай үбгэднай тылдэ
Үлдэжэ, нютагтаа ажаллажа,
Эсэхэ, сусахаяа мартаал!
Эжы, ахайнарнай, үхибүүд
Эсэгэ оронойнгоо түлөө
Эдир наһаяа үнгэргөөл!
Хэдышье олон жэл үнгэрнэб
Хододоо һанажа ябаял!
Хэгдээгүй ажалыень хэжэ,
Хоёр хүнэй түлөө дабшаял!
Хараагүй ашанарыень үргэжэ,
Дуулаагүй дууень дуулаял!
Амиды бусаһан сэрэгшэдээ
Альган дээрээ үргэел!
Илалтын һайхан үдэр
Нютагайнгаа хүшөөгэй хажууда
Зогсон байжа тангариглаад,
Зол жаргалайнгаа түлөө
Хэнииешье, юушье мартангүй
Доро дохин мүргэел!
Дэлхэйн бүхы арад зондо
Амгалан байдал үреэел!
Үбгэрһэн ветерануудайнгаа урда
Үбдэг дээрээ зогсоел!


гаршаг