Ивахинова Янжима Цыдендамбаевна,
Буряад үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат
 
Арадай аман зохёлой түлэбүүд
8 класс, литературна диктант
 
1.     Арадай аман зохёол байгуулгаараа иимэнүүд жанрнууд боложо илгардаг: …, …, …
Прозын, зүжэглэмэл, шүлэглэмэл
 
2.     Аман зохёолой олон жанрнууд сооһоо эгээ түрүүн … бии болоһон.
Мифүүд
 
3.     Хорёодой Мэргэн, Бабжа-Барас баатар, Гаагай Мэргэн, Бальжан хатан тухай уянгата хөөрөөнүүдые бидэ … гэжэ нэрлэдэгбди.
Домогууд
 
4.     Арадай үзэл бодолой хүгжэлтэ, болбосорол, хүсэл, ажабайдалай дүршэл, хүнүүдэй, амитадай абари зан уранаар найруулан харуулһан хөөрөөе … гэдэг.
Онтохон
 
5.     Шүлэглэмэл жанрай хэмжүүрээрээ тон ехэ, арадай жаргалай түлөө тэмсэгшэдэй образ харуулһан зохёолнууд хадаа … болоно.
Онтохон
 
6.     Хүнэй ухаан бодол хүдэлгэдэг, таамаг удхатай, юумэнэй үзэгдэл сэхэ нэрлэнгүй хэлэгдэдэг жанрые … гэдэг.
Таабаринууд
 
7.     Хүн зондо һайн һайханиие зорюулжа хэлэһэн уран үгэнүүд …
Үреэлнүүд
 
8.     Сэдьхэлэйнгээ байдал, һанаһан бодолоо, гуниг баяраа уянгалан, аялгалан дамжуулгые … гэдэг.
Дуунууд
9.     Зүжэгэй жанрнуудай янзануудые нэрлэбэл…
Гурим заншал, наадан, зүжэг, хатар
 
Хэрэглэгдэхэ үгэнүүд:
(Дуунууд, прозын, зүжэглэмэл, шүлэглэмэл, домогууд, мифүүд, онтохон, таабаринууд, үреэлнүүд, гурим заншал, наадан, зүжэг, хатар, онтохон).

гаршаг