Ивахинова Янжима Цыдендамбаевна,
Буряад үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат
 
БУРЯАД УРАН ЗОХЁОЛОЙ ГЕРОЙНУУД.
(Танигты: хэнэй, ямар зохёолһооб?)
10 класс, викторина
 
 
1)  «Эндэ тэндэ халааһатай, анганги муухан одон хүхэ тэрлигтэй, багжагар һайхан бэетэй, хори тухай наһанай хурса сагаан хүбүүн»
Цэрэнпил, “Үүрэй толон”, Х. Намсараев
 
2)  «Шэб шэнэ, зүүнһээ гараһаар хүхэ шэршүү дэгэлтэй, жараад тойрон найһатай, буурал боложо ябаһан түглэ халзан толгойтой, хужуун янзын гүрзэгэр хара хүн»
Бадма, “Үүрэй толон”, Х. Намсараев
 
3)  «Ажалша, бэрхэ, сэбэр сэлмэг, урин һайхан, ухаатай сэсэн гараһаар гансахан хүнэй шэмэг хүүхэн».
Должод, “Үүрэй толон”, Х. Намсараев
 
4)  «Айхабтар бэрхэ, амалигай зулгы, эсхэхэ элдэхэдээшье шадаха, оёхо урлахадаашье шадамар, үнэншэ сэхэ, һайн һанаатай үгытэй хэбээрээ ябаха гэһэн хүн бэлэй»
Ямаахан, “Үүрэй толон”, Х. Намсараев
 
5)  «Шэршүү дэгэлтэй, ута мүнгэн хутагатай, һалгай гарайнгаа нэрэгүй хурганда бүдүүн алтан бэһэлигтэй, хорёод тойрон наһатай, унтуурһан уйтан бүлхэгэр нюдэтэй, молһогор улаан хүбүүн»
Манхуудай, “Үүрэй толон”, Х. Намсараев
 
6)  «Ялалзаһан харахан нюдэтэй, туранхайшаг ябсагар сагаан шарайтай, үгэ дүү үсөөнтэй, томоотой түбшэн зантай эхэнэр»
Должон, “Брынзын санха” Ц. Дон
 
7)  «Хирбэгэр харахан һахалтай, туранхайшаг хурса шарайтай хүн. Москвада һургуули дүүргэжэ, Казахстанда гурбан жэл хүдэлхэеэ ошоһон байгаа».
Ёндон, “Брынзын санха” Ц. Дон
 
8)  «Түглэгэр үргэн мүртэй, задарюун томо бэетэй, боршогор болоһон хара шарайтай, ехэнүүд нүхэтэй, һарнагар хамартай, уралынь дамбагар зузаан, хоёр нюдэниинь сог мэтэ ялалзажа, хёрхоор гэтэнэ».
Дэлэг старшина, “Брынзын санха” Ц. Дон
 
9)  «Хуба шара нюдэтэй, ута шара туйбатай, хүдэр бата бэетэй бэри. Ажалда ябахадаа, эрэшүүлһээ дортодоггүй шамбай»
Рэгзэд, «Нойрһоо һэриһэн тала», Ж. Тумунов
 
10)  «Гэрэйнгээ ажалда эрэ доргон, һүбэлгэн бэрхэ, шүрбэһэтэй шэртэһэн үхин гэжэ хотон соогоо мэдээжэ болоһон юм».
Сэсэгмаа, «Нойрһоо һэриһэн тала», Ж. Тумунов
 
 
Харюу:
Ёндон, “Брынзын санха” Ц. Дон
Сэсэгмаа, «Нойрһоо һэриһэн тала», Ж. Тумунов
Должод, “Үүрэй толон” Х. Намсараев,
Дэлэг старшина, “Брынзын санха” Ц. Дон
Должон, “Брынзын санха” Ц. Дон
Ямаахан, “Үүрэй толон” Х. Намсараев
Цэрэнпил, “Үүрэй толон” Х. Намсараев
Манхуудай, “Үүрэй толон” Х. Намсараев
Рэгзэд, «Нойрһоо һэриһэн тала» Ж. Тумунов
Бадма, “Үүрэй толон” Х. Намсараев

гаршаг