Ивахинова Янжима Цыдендамбаевна,
Буряад үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат
 
Д-Р. Батожабайн намтараар ба
“Төөригдэһэн хуби заяан” романай удхаар
11 класс, литературна викторина
 
1.     Д. Р. Батожабай хэды ондо, хаана түрөөб?
Догой,1921 он
 
2.     1936 ондо хаанахи һургуули дүүргээд, Улаан-Үдэ һуралсалаа үргэлжэлүүлхээр ерээб?                                             
Зугаалайн
 
3.     «Төөригдэһэн хуби заяан» романай 1-дэхи ном хэды ондо хэблэгдээб?
1959 он
 
4.     Өөрынгөө намтараар юун гэжэ повесть зохёоһон бэ?
Шалхуу Рабданай хөөрөөн
 
5.     Романай ботинуудые нэрлэгты.
“Гансаардалга”, “Шуурган өөдэ”, “Уг дамжан далижалга”
 
6.     Дайнай үедэ сэрэгэй ямар албанда ябааб?
Ниидэлгын (авиаци)
 
“Төөригдэһэн хуби заяан” романай удхаар:
 
7.     Жалма, хэн баянай барлаг байһан бэ?
Шаралдай
 
8.     Аламжа хургаараа ямар бурханай урда зула баряаб.
Бодисатва
 
9.     Хаан-Уулада найрай боложо байхада, хэн шоно бажуудаг монгол нохойнуудта хазуулаа бэ?
Пустяков
 
10.  Мүсэ дутуутай хүн 9 жэлэй саада тээ хори гаран наһатай шуумар түргэн хүбүүн ябаа бэлэй. Зон тэрэ хүниие хэн гэжэ нэрлэдэг болооб?
Бүхэтэр (Галсан)
 
11.  Һаса гэжэ үгэ буряадшалхада...
Бурханай орон
 
12.  Хэд Осор ламые хулуужа, Лондон абаашааб?
Томас Синг хоёр отрядтаяа
 
13.  Искровагай нэрэ, обог.
Татьяна Львовна
 
14.  Хаан Уула хүрэтэр Аламжатанаар хэн ябалсааб?
                                                                   Мо Фэй
 
15.  Зандан Жуу бурханиие хаанаһаа хайшань, ямар дасанда абаашааб?
Бээжэнһээ Сүүгэл дасан
 
16.  Сэмгэ долёоноб гээд һүхын үнсэгтэ хэлээ няалдашаһан хүн.
Самбуу лама
 
17.  Түбэд ёһоор үбшэнтэниие эмшэлдэг, университедтэ монгол, манжа хэлэ заадаг, хэрээһэ зүүһэн буряад хүн.
Петр Бадмаев
 
18.  Аламжа хаана Ван Түмэртэй түрүүшынхиеэ уулзааб?
Сади-Саруг-Сүм уулын хормойдо
 
19.  Монголой түрмэдэ Аламжа ямар ажалтай байгааб?
Харуулшан
 
20.  Хэн Зандан Жуу бурханай морилхо үедэ Лонхо баянай сарай соо буха шоно хоёртой хаагдашоод байгаа һэн бэ?
Шаргай
 
21.  Туваан хамбын прототип хэн бэ?
Агваан Доржиев
 
22.  “Хоёр нидхэнь дали боложо, мохоохон үзүүртэй хамарынь тэлээд элижэ ябаһандал харагдана” . Хэн геройн зураглалһааб?
Жалма
 
23.  Галсанай дуратай басаган...
Дарима
 
24.  Бүхы наһаараа аянда ябажа үнгэргэһэн хүн, тэрэниие нютагайнь зон айхабтар һайнаар сэгнэдэг һэн.
Наваан-Чингиз
 
25.  Шобдог ламые хэн аланаб?
Гүн Эрбэд
 
26.  Хэниие Туваан Хамбын орондо Англи абаашааб?
Осор ламые
 
27.  Япон гүрэнэй тагнуулшан...
Ямандзуки
 
28. Лонхо баянай дүү хүбүүн...
Намдаг
29.  Аламжын үргэһэн хүбүүн...
Олзобоев
 
30.  Хэдыдэхи Далай лама тухай роман соо хэлэгдэнэб?
13-дахи
 
31.  Аламжын хэдытэйдэ эжынь наһа барааб?
17-тойдонь
 
32.  Зандан Жуу бурханиие залажа асархадань, Аламжада ламанар хэды түхэриг үгөөб?
800 түхэриг
 
 
 
 
 
Харюунуудта хэрэглэгдэхэ үгэнүүд:
Осор лама, Хара һээр шаалган, Бээжэнһээ Сүүгэлэй дасан, Догой, Зугаалайн, 1959, «Шалхуу Рабданай хөөрөөн», Самбуу лама, Мо Фэй, Ниидэлгын, Бадисатва, Пустяков, 200 түхэриг, Бурханай орон, Баруун Жуу, Туваан хамбада алта абаашана, Томас Синг хоёр отрядтаяа, Татьяна Львовна, Ород гүрэнэй хэлсээ хэхэ, Шара Дамба, Сади-Сарух-Сум, Хэһээлтэдэ байһан зондо эдеэ зөөхэ, Шаргай, А. Доржиев, Һамдагай тээли, Галсан бүхэтэр, Дарима, Гүн Эрбэд, Шобдог лама, Ямадзуки, Олзобой, Петр Бадмаев, Шаралдай, 13-дахи, 17, 2 мори, 800 түхэриг, «Гансаардалга», «Шуурган өөдэ», «Уг дамжуулан», Жалма, Наваан-Чингиз, Һамдаг.

гаршаг