Ивахинова Янжима Цыдендамбаевна,
Буряад үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат
 
Литературна теориһоо
8 класс, литературна диктант
 
1)    Зохёолойнгоо үйлын удаа дараа хүгжэһые таһалдуулжа, бэшэжэ байһан зүйлөө бүри эли тодо болгон уншагшадай анхарал татахын тула авторай зорюута өөрынгөө һанал, мэдэрэлые онсо зураглаһан уран зохёолой багаһан хубиие ... гэдэг.
Лирическэ түүрээлгэ
 
2)    Хэмжүүрээрээ рассказһаа ехэ, романһаа бага, олон үйлэдэгшэ нюурнуутай прозын жанрые ... гэдэг.
Повесть
 
3)    Гурбан романһаа бүридэһэн зохёол — ….
Трилоги
 
4)    Уран зохёолой хубинуудые орёо бэрхээр тааруулалгые зохёолой … гэжэ нэрлэдэг.
Композици
 
5)    Уран зохёолшо геройнуудаа элдэб байдалда оруулжа, тэдээнэйнгээ зан абари, сэдьхэл бодол элирүүлхын тула орёо ушаралнуудта оруулдаг. Геройнуудай хоорондохи харилсаанууд дээрэһээ гараһан ушаралнуудай һубарилые … гэдэг.
Сюжет
 
6)    Уран зохёолшын зохёол бэшэхын тула олониитын ажабайдалһаа ямар нэгэн үзэгдэл шэлэн абажа, тэрэнээ зохёолойнгоо гол бодол гү, али шэглэл болгон харуулһыень уран зохёолой … гэдэг.
Темэ
 
7)    Уран зохёолшын зохёол соогоо хүндэ хэлэхэ гэһэн эгээ шухала бодолынь зохёолой … болоно.
Идей
 
8)    Уншаха, хэлэхэдэ аятай зохид үгэнүүдые бүлэг бүлэгөөрнь, удха ба форморнь тааруулжа, уран гоёор найруулагдаһан зохёолнуудые … зохёол гэдэг.
Шүлэглэмэл
 
9)    Богонихон сагай болзор соо болоһон үйлэ хэрэг харуулһан, үсөөн үйлэдэгшэ нюурнуудтай юрэ хөөрэһэн багашаг уран зохёолые … гэдэг.
Рассказ
 
10) Зохёол соо хэлэгдэһэн үйлэдэ гол үүргэ дүүргэжэ, өөрынгөө бодол, сэдьхэл, зан гүйсэд элирүүлээд байһан үйлэдэгшэ нюурнуудые уран зохёолой … гэнэбди.
Геройнууд
 
Харюу:
Повесть, Трилоги, Композици, Темэ, Идей, Геройнууд, Рассказ, Лирическэ түүрээлгэ, Сюжет, Шүлэглэмэл.
 

гаршаг