Ивахинова Янжима Цыдендамбаевна,
Буряад үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат
 
Литературна теориһоо
9 класс, литературна викторина
 
 
1.     Ямар нэгэ үзэгдэлнүүдые ондоо юумэнтэй гү, али үзэгдэлтэй сасуулжа харуулһан аргые . . . гэдэг.
Зэргэсүүлгэ
2.     Ямар нэгэн ойлгосын удхые бүри эли тодо болгожо, тэрээндэ бии шухаг шэнжые тэмдэглэһэн элирхэйлэгшые гү, али ондоогоор хэлэхэдэ, юумэнэй ямар нэгэн онсо шэнжые тэмдэглэн хурсадхаһан элирхэйлэгшые … гэнэ.
Эпитет
 
3.     Юумэнэй бодото шанар шэнжые дан ехэ болгожо харуулһан уран аргые … гэдэг.
Гиперболэ
 
4.     Ямар нэгэн юумэнэй шанарые адлишуу ондоо юумэндэ шэлжүүлжэ, өөртэнь бии байһан шанарые ондоо болгожо хэрэглэдэг уран аргые . . . гэнэ.
Метафора
 
5.     Амигүй юумые амитай юумэн гү, али хүнэй шэнжэтэй болгожо харуулдаг уран аргые … гэдэг.
Олицетворени
 
6.     Таамаг далдаар нэгэ юумэнэй удхые нүгөөдэ дээрэнь болгожо, гүнзэгы ойлгомжонуудые тэмдэглэһэн уран аргые … гэнэ.
Аллегори
 
7.     Уран зохёолой ямар нэгэн геройн авторай гү, али ямар нэгэн геройн нюурһаа уншагшада гү, али шагнагшада хэгдэһэн асуудалые … гэдэг.
 
Риторическа хандалга
 
8.     Асууһан удхатай баталһан мэдүүлэлнүүдые … гэдэг.
Риторическа асуудал
 
9.     … хадаа мэдүүлэл соохи үгэнүүдэй һууриие юрын гуримһаа ондоогоор табижа бэшэлгэ юм.
Инверси
 
10.   Поэдэй шүлэглэмэл аргаар өөрынгөө сэдьхэлэй байдалые гү, али мэдэрэлые элирүүлжэ, ажабайдалые ба байгаалиие зураглаһан зохёолые … гэдэг.
Лирикэ
 
11.   Олониитын гү, али политическэ байдал тушаа поэдэй өөрынгөө һанал, мэдэрэл харуулһан шүлэгые … гэдэг.
Гражданска лирикэ
 
12.   . . . лирикэ поэдэй сэдьхэлдэ боложо байһан мэдэрэл харуулдаг.
Нюурай лирикэ
 
13.   Байгаалиин байдал тухай поэдэй өөрынгөө мэдэрэл харуулжа бэшэһэн шүлэгүүд…
Пейзажна лирикэ
 
 
Литературна ойлгосонууд:
Пейзажна лирикэ, гиперболэ, олицетворени, метафора, аллегории, эпитет, зэргэсүүлгэ, риторическа асуудал, лирикэ, гражданска лирикэ, нюурай лирикэ, инверси, риторическа хандалга.

гаршаг