Ивахинова Янжима Цыдендамбаевна,
Буряад үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат
 
 
Мэдэхэ ёһотой ойлгосонууд
8 класс, викторина
 
1.  Номой тобшо удха.
а) Картотекэ       б)Аннотаци
 
2.  Хуушан саарһануудые хадагалдаг газар.
а)Архив              б) Рубрика
 
3.  Үгэ мэхэтэй, хүхюун литературна наадан, шүлэгэй рифмэ баримталһан байдаг.
а) Миниатюра                       б)Буриме
 
4.  48 хуудаһанһаа сааша гараагүй заахан ном.
а) Брошюра                           б) Сери
 
5.  Ном суглуулдаг хүнүүд.
а) Библиофил                        б) Псевдоним
 
6.  Урданай, хоморой ном.
а) Антикварна ном                б) Рубрика
 
7.  Справочна аппарадай хуби, эмхитэйгээр ябталаатай карточканууд.
  а) Архив                              б) Картотекэ
 
8.  Багахан зохёол.
а) Миниатюра                       б) Буриме
 
9.  Саг сагтаа дабтагдан гаража байдаг хуби.
а) Рубрика                              б) Сери
 
10.  Нэгэ темээр нэгэдэһэн хэблэл.
а) Миниатюра                       б) Сери
 
11.  Зохёолшодой нюуса нэрэ.
а) Псевдоним                         б) Библиофил
 
12. Зохёолой үйлэдэгшэ нюур, персонаж.
а) Литературна герой           б) Бодото нюур
 
13.  Хоёр гү, али хэдэн хүнэй хоорондохи хөөрэлдөөн.
а) Диалог                               б) Монолог
 
14.  Ушаралнуудай гү, али геройн оршон тойрон байһан байдалые, тэрэнэй хэжэ байһан үйлые, һанаа сэдьхэлыень һонирхолтойгоор, уранаар бэшэлгэ.
а) Зураглал                             б) Юрэ хөөрэлгэ
 
15.  Байгаалиин үзэгдэл уран гоё үгэнүүдээр зураглан харуулга.
а) Пейзаж                                б) Түгэсхэл
 
16.  Геройн газаа дүрсыень харуулхын тулада тэрэнэйнгээ түхэл маяг, шэг шарай, үмдэжэ ябаһан хубсаһа хунарыень ураар зураглан харуулалга.
а) Характеристикэ                  б) Портрет
 
Харюу:

1 – б, 2 – а, 3 – б, 4 – а, 5 – а, 6 – а, 7 – б, 8 – а, 9 – б, а, 10 – б, 11 – а, 12 – а,  13 – а, 14 – а, 15 – а, 16 – б. 


гаршаг