Ивахинова Янжима Цыдендамбаевна,
Буряад үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат
 
Таагты: хэд бэ?
Д.-Р. Батожабай “Төөригдэһэн хуби заяан”
 романай геройнууд
литературна викторина
 
 
1.     Хэн январь һара соо Агын дасан морилооб?
Туваан хамба
2.     «Бултанһаа ехэ ноён болохо болтогойб, хамагһаа олон малтай болохо болтогойб». Хэнэй хүсэл бэ?
Гулваа ноён
3.     «Тэрэ хүнэй набтархан бэетэйшье һаань мүр дээрэхи аягын шэнээн эполедуудые, хажуу тээнь һанжажа байгаа мүнгэ һиилэһэн хуйтай һэлмыень харахада, айхабтар һүртэй боложо үзэгдэнэ».
Хэн тухай хэлэгдэнэб?
Барон Корф
4.     «Набтархан бэетэй, хурса сагаан шарайтай, энэ хүн уралаа таһа зуужархёод һууна». Хэн бэ?
Туваан хамба
5.     «Бултанһаа ехээр һүзэглэнхэй, гараа дээрэ наманшалһан тэрэнэй урагшаа алхахатай хамта хоёр сарбуудань хүнүүд аһалдашаба». Хэнэй?
                                                                                              Аламжын
6.     «Ноёдоор үһөөтэй хүн толгойгүй, нохойтой үһөөтэй хүн хормойгүй гэһэн юм» — гээд саашаа ябашаба. Хэн бэ?
Намдаг баян
7.     «Хэлэшэгүй һайхан эхэнэрые хаража, зүрхөө хүдэлһэн аяншан Жалмын гарта байһан хилгааһа хараашагүй боложо, сарбуу дээгүүрнь һанжаһан могойдол хара гэзэгэнүүдыень уһатай нюдөөрөө тонгойн харахые оролдоно». Хэн бэ?
Шара Дамба
8.     Олон хүүгэдэй эсэгэ, үгытэй хитад. Хэн бэ?
Мо Фэй
9.      Костюмайнгаа таһархай хамсы тэрэ гэнтэ хаража, газарта хэбтэһэн нохой тээшэ дахин хашхаран алдаад, зон руу эрьежэ: «Энэ нохойн эзэн хэн бэ?» — гэжэ асууна.
Кукушкин
10.  Шэхыень таһа сабшаһан тэмээнэй хара һээр хухалуулха мүрысөө хэжэ, ехэ мүнгэ суглуулжа байһан хэн бэ?
Загда
11.   «Тэрэнэй нюур дээрэ хамар гэжэ харагдадаггүй, харин хониной һүүл шэнгеэр һанжанхай томо хасарайнь шэшэрхые дүхэригэй зон бүгэдөөрэн харабад». Хэн тухай хэлэгдэнэб?
Бүхэ лама
12.  «Үргэн сээжэтэй, бүгдэгэр бэетэй хүн ашаа жүдхэһэн сар мэтэ найгарган, хара майхан уруу орошобо». Хэн бэ?
Наваан Чингиз
13.  «Тэрэнэй үбдэгүүд урагшаа углуутан, хоёр гарынь аргамжа мэтэ һанжашоод байгаа һэн». Хэнэй?
Аламжын
 
Харюунуудта хэрэглэгдэхэ үгэнүүд:
Гулваа ноён
Аламжа
Туваан хамба
Мо Фэй
Барон Корф
Наваан Чингиз
Бүхэ лама
Шара Дамба
Загда
Туваан хамба
Аламжа
Кукушкин
Намдаг баян

гаршаг