Ивахинова Янжима Цыдендамбаевна,
Буряад үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат
 
Ц. Шагжинай «Будамшуу»
7 класс, литературна диктант
 
1.     Ц. Шагжин 1933 ондо …… 7 жэлэй һургуули дүүргэһэн юм.
Хориин
 
2.     Уран зохёолшо, драматург Цырен Шагжин …. аймагай …. ондо түрэһэн юм.
Загарайн, Хара-Шэбэр, 1919
 
3.     Ц. Шагжин «Будамшуу» гэһэн комеди …. ондо бэшэбэ.
1954
 
4.     «Будамшуу» гэһэн комеди драматическа театрай сценэ дээрэ …-гаад гара дахин табигдаһан юм.
500
 
5.     Цырен Шагжин драматическа зохёолнуудһаа гадна, …. жанрай зохёолнуудые бэшэдэг байгаа.
Прозын
 
6.     Буряад драмын, Буряад оперо баледэй театрай ахамад режиссёроор …онуудта хүдэлөө.
1952-1959
 
7.     Үгэ бүхэниие үндэһөөрнь шэнжэлжэ, үнэнииень баталан мэдэхые хүсэдэг, эхэһээ түрэһөөр иимэл зантай хүн гээшэб». Хэнэй үгэнүүд бэ?
Будамшуугай
 
8.     Ёозогор бүдүүрхүү, һайрхуу бардам хүн.
Ёлбой
 
9.     Һорниин харуу, хаһуур, убайгүй зантай, шалхагар тарган…һамган.
Пиглай
 
10.   Ёлбой ноён хэн тухай хэлэнэб? «Ямар гайхамшагтай басаган бэ? Түбэд, Монгол, Энэдхэг, Жагарые дүүрэтэр ябааб, иимэ басага үзөөгүйб…»
Гэрэл
 
Харюу:
Пиглай, Загарайн, Хара-Шэбэр, 1919, 1954, 500, Ёлбой, Прозын, 1952-1959, Будамшуугай, Хориин, Гэрэл.
 

гаршаг