Ивахинова Янжима Цыдендамбаевна,
Буряад үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернат
 
Ц-Ж.Жимбиев «Гал могой жэл»
11 класс, харюу шэлэгты
 
 
1.     Ц.-Ж. Жимбиевэй тоонто, түрэһэн он?
Хүсөөтэ, 1928 он
2.     «Гол могой жэл» роман хэды ондо бэшэгдээб?
1972 ондо
3.     «…Мухар сагаан тархи дээрээ тойробшо малгайгаа табижа, хүрин тэрлигэйнгээ хормой набтагануулан, үндыжэ, хараал шэрээл табиба» Хэн бэ?
Батажабай хүгшэн эжы
4.     Могой жэлнүүдые нэрлэгты.
 
1941, 1953, 1905, 1977
 
5.     Батажаб хүбүүнэй дүүнэр.
Жалма, Дондог
 
6.     Сэрэн-Дулма абгай Батажабта хэн болоноб?
Абга эгэшэ
7.     Өөрынгөө эжые Батажаб хэн гэжэ нэрлэдэг бэ?
Залуу эжы
8.     Батажабай эсэгэ тухай ямар мэдэсэ абаабта?
1937 ондо «арадай дайсан» гүүлээд, хиналтада абтаһан
9.     Батажаб эжыдээ юугээр сохюулнаб?
Һабаагаар хэһэн буугаар
10.    Мүнхөөдии нүхэрынь Батажабта хэнһээ юун тухай бэшэг асарнаб?
Эрдэни моришонһоо һүниин манаанда гараха гуйлта бэшээ
11.   Оло дахин солоёо дуудуулаа, жэлэй дүрбэн сагта заһуулжа, үһэ дэлһэеэ һамнуулжа байдаг юм… Дуутай, суутай морин.
Шаралдай
12.   Батажаб ямар жэлдэ түрэһэн бэ?
Туулай
13.   Батажаб ямар мори унаад ябадаг һэн бэ?
Хүрин хээр
14.   «Шонын гүлгэн шүдэрхүү гэжэ шамһаа удхатай …» гэжэ хэн хэндэ хэлээб?
Баяндайн баабай, бригадир Батажабта
15.   Горхоной эрье дээрэ Батажаб хэд хүбүүдтэй уулзаа һэн бэ?
Гунгаа, Сандаг, Дашанима гурбан
16.   Ветеринар Атутов ямар зорилготойгоор Батажабта ерэнэб?
Моридые сэрэгтэ абаха
17.   Почтальон …
Хорло
18.   Батажабай нүхэсэдэг басаган.
Зина
19.   «Бишни сэрэгтэ мордохомни. Энээнһээ хойшо уулзаха һэн гүбди, али үгы гү, бү мэдэе …». Хэн, хаана хэлэнэб?
Батажаб хүрин хээр мориндоо хэлээ
 
20.   «Утаа бушхуулан,
Дүрбэн хүлэр туруунуудһаа
Дүлэ сасартар харайлгаһан
Суута хүлэгүүд энэл даа …». Эдэ мүрнүүд хаанаһааб?
Соло дуудалга
 
21.   Адуу манажа ябахадаа, Батажаб һүниин огторгойдо олон тоото одонуудые харана. Нэрлэгты.
Долоон үбгэд, Дохюур мүшэд, Алтан гадаһан
22.   Батажабай түрэһэн нютагтахи уһанай нэрэ
Гангатын горхон
23.   Сэрэгэй зоной Найдан хууршада бэлэглэһэн юумэн.
Хилгааһан
24.   Хурла почтальон Сэрэн-Дулма хээтэйе хэн гэжэ енгэлэн нэрлэнэб?
Хара түмэрэй хатан
 
Харюу:
Долоон үбгэд, Моридые сэрэгтэ абаха, Хүсөөтэ, 1908 он, 1972 ондо, Батажабайн хүгшэн эжы, 1941, 1953, 1905, 1977, Жалма, Дондог, Абага эгэшэ, Дохюур мүшэд, Залуу эжы, 1937 ондо «арадай дайсан» гүүлээд, хиналтада абтаһан, Һабаагаар хэһэн буугаар, Эрдэни моришонһоо һүниин манаанда гараха гуйлта бэшээ, Шаралдай, Туулай, Гунгаа, Сандаг, Дашанима гурбан,,, Зина, Батажаб хүрин хээр мориндоо хэлээ, Баяндайн баабай бригадир Батажабта Соло дуудалга, Алтан гадаһан, Хүрин хээр, Гангатын горхон, Хилгааһан, Хара түмэрэй хатан, Хорло.

гаршаг