АСУУДАЛНУУДТА ХАРЮУНУУД
 
Асуудалнуудта харюунууд: 10 класс
I шата

I-дэхи даабари:
а) Ч. Цыдендамбаев «Банзарай хүбүүн Доржо»;
б) Д. Батожабай «Багшашни хэн бэ?»;
в) Ж. Тумунов «Нойрһоо һэриһэн тала»;
г) Ж. Тумунов «Талын бүргэд».
 
II-дохи даабари:
1.
а) Б. Барадин «Сэнгэ баабай» Сэнгэ баабай;
б) Б. Мунгонов «Хара һалхин», Шоно Мадаев;
в) Х. Намсараев «Үүрэй толон» Ямаахан хүгшэн;
г) Ц. Дон «Хиртэһэн һара» Тэгшэхэн Радна.
 
2.
а) Д. Дарбаев, Д-Ж. Ломбоцыренов, Т. Тобоев, В. Юмсунов, Ш-Н. Хобитуев, Ц. Сахаров, З. Тагаров, А. Саагиев, А. Очиров, А. Доржиев болон бусад;
б) 1240 он;
в) Б. Барадин “Ехэ удаган абжаа”;
г) Д. Н. Сультимов;
д) уран зурааша — Ц. Сампилов;
е) Ц-Д. Хамаев.
 
3. Субашид
 
Асуудалнуудта харюунууд: 11 класс

I шата
I-дэхи даабари:
а) Ч. Цыдендамбаев «Буряад басаган»;
б) Д. Батожабай «Төөригдэһэн хуби заяан»;
в) Ц. Дон «Хиртэһэн һара»;
г) Ц. Шагжин «Будамшуу».
 
II-дохи даабари:
1.
а) Ц. Дон «Брынзын санха» Гомбо;
б) Ж. Балданжабон «Сэнхир хаданууд» Даржаа;
в) Б. Ябжанов «Хэрмэшэ» Хэрмэшэ;
г) Х. Намсараев «Үүрэй толон» Цыремпил.
 
2.
а) Сагаалганда зорюулһан үреэлнүүдые (5) зохёогты.
б) 1- б; 2 — а; 3 — д; 4 — в; 5 — г; 6 — ё; 7 — е; 8 — з; 9 — ж.
в) 1934 он;
г) 1905 ондо. Цыденжаб Дондубон;
д) Б. Пурбуев;
е) «Байгал», «Морин хуур», «Одон».
 
3. басни.

гаршаг