Абидуева Лариса Николаевна,
Хэжэнгын аймагай интернат-һургуулиин
буряад хэлэнэй багша
 
 
Буряад литератураар тестнүүд
 
ХОРЁОД ОНОЙ УРАН ЗОХЁОЛ
 
    1. 20-ёод оной литературын гол шэглэл, тематика?
        а) граждан дайн
        б) шэнэ байдал
        в) ангиин тэмсэл
 
    2. Партизан Будаевай “Манай зам” шүлэг хэблэһэн газетэ:
        а) “Улаан туг”
        б) “Бурят-Монгольская правда”
        в) “Красный стрелок”
 
    3. Тэрэ үеын уран зохёолшодые нэрлэгты.
(Д.Дашинимаев, Б. Базарон, Б. Абидуев г.м.)
 
    4. Б. Абидуевай поэмэ
        а) “Ула ба зула”
        б) “Самолёт”
        в) “Ленинэй дурасхаал”
 
    5. Арадай аман зохёол суглуулагша, эрдэмтэн-филолог С. Балдаевай далда нэрэ:
        а) Абагайн түргэн
        б) Сэсэн Сэнгээ
        в) Будамшуу
 
    6. С. Балдаевай элирүүлһэн үльгэршэд:
        а) Парамон Дмитриев, Папа Тушемилов
        б) П. Петров, М. Имегенов
 
    7. Багша, уран зохёолшон, “Жэгдэн” гэжэ зүжэгэй автор:
        а) Ч. -Лх. Базарон
        б) Д. -Р. Намжилон
        в) Д. Дашинимаев
 
    8. Солбоной Туяагай бодото нэрэ?
 
(Петр Дамбинов)
 
    9. Мүнхэ-Саридагай бодото нэрэ?
 
асилий Найдаков)
 
    10. Х. Намсараевай арадай аман зохёол хэрэглэжэ бэшэһэн поэмэ:
        а) “Баригдабал, балар харанхы”
        б) “Үбгэн Гэлэнэй үгэ”
        в) “Ула ба зула”
 
 
С. БАЛДАЕВ “ҮНЭНЭЙ БАЯР”
 
    1. Ваахтар Хутонов уряднигые хэн гэбэб?
        а) доктор
        б) мангад
        в) нүхэр
 
    2. Дарга ноёной Һайдарые сүлэхэб гэһэн газар
        а) Хальмаг
        б) Монгол  
        в) Яхад
 
    3. “Адха мүнгэн таг дээрэ гаража, адха талхан хайрсаг соо орохо; эреэн могой эзэеэ эдихэ, хара могой хаанаа эдихэ” гэжэ хэн хэлэһэн байгааб?
        а) Палбар
        б) Гүрсэб
        в) Һайдар
 
    4. Холшоройдо ерэһэн сагаантанай нэгэ сэрэгшэ:
        а) Иванов
        б) Новиков
        в) Петров
 
    5. Хабхар даргада юун гэжэ ханданаб?
        а) баабай
        б) боохолдой
        в) ноён ахай
 
    6. Холшортон басагаяа хэн гэжэ айлайда хүлһэншэнөөр байлгаха һанаатай байгааб?
        а) Пардан
        б) Хубхан
        в) Һалбар

гаршаг