Абидуева Лариса Николаевна,
Хэжэнгын аймагай интернат-һургуулиин
буряад хэлэнэй багша
 
 
Буряад литератураар тестнүүд
 
ГУШААД ОНУУДАЙ ЛИТЕРАТУРА
 
    1. Тэрэ үеын уран зохёолой журнал:
        а) “Манай зам”
        б) “Бата зам”
        в) “Тэмсэлэй шэмэг”
 
    2. Хардуулан хамалганда ороһон уран зохёолшодые нэрлэгты.
(Б. Барадин, П.Дамбинов, Д-Р. Намжилон ба бусад)
 
    3. М. Горькиин, В. Маяковскиин зохёолнуудые оршуулагша:
        а) Д. Чернинов
        б) Д. Дашанимаев
        в) Б. -Д. Очиров
 
    4. Буряад искусство, литературын түрүүшын декада хаана, хэзээ болоо һэм?
        а) Улаан-Үдэдэ, 1940 ондо
        б) Москвада, 1940 ондо
 
    5. Тэндэ ямар зүжэг зохёолнууд харуулагдаһан бэ, нэрлэгты.
(Н. Балданогой “Энхэ-Булад баатар”, “Эржэн”, А. Шадаев, Г. Цыдынжапов хоёрой “Баяр”)
 
    6. Ц. Доной граждан дайнай үе харуулһан рассказ:
        а) “Лодыриин зүүдэн”
        б) “Шуһата хюдалга”
        в) “Хиртэһэн һара”
 
    7. Ц. Доной найруулжа бэшэһэн үльгэр:
        а) “Үбгэн Жэбжээнэй мэргэн”
        б) “Харалтуур хаан”
        в) “Аламжа Мэргэн”
 
    8. “Тоёон”, “Уран биирэ”, “Санаша басагадта” шүлэгүүдэй автор?
(Д. Дашинимаев)
 
    9. “Эреэн гүрөөһэ эмэллэгшэ”, “Котии баатар”, “Шаалай Шаанай хоёр” гэжэ үльгэр-поэмэнүүдэй, онтохоной автор:
        а) Х. Намсараев
        б) Б. Абидуев
        в) Д. Дашанимаев
 
    10. “Тиимэ байгаа” рассказуудай циклэй автор:
        а) Х. Намсараев
        б) Ц. Дон
        в) Ж. Тумунов
 
БАЗАР БАРАДИН “СЭНГЭ БААБАЙ”
 
    1. Сэнгэ баабайн Дашасэрэн хүбүүнэй эрхэ нэрэ:
        а) Мантаахай
        б) Манхуудай
 
    2. Сэнгэ баабайн зараса басаган:
        а) Балма
        б) Дарима
 
    3. Сэнгэ баабайн мэдээ табижа унаад байхада, Дулма һамганайнь адисалһан бурханай судар:
        а) Алтан гэрэл
        б) Жадамба
        в) Ганжуур
 
    4. Сэнгэ баабайн эзэлжэ ябаһан тушаалнуудые тоологты.
(Зайһан, гулваа)
 
    5. Шүтэдэг ламынгаа ерэхэдэ, Сэнгэ баабай юу хээб?
        а) мүргэл
        б) үргэл
 
    6. Аршаан хэдэг амһарта:
        а) бойпуур
        б) бумба
        в) дэбэр
 
    7. Сэнгын үхэһэнһөө хойшо 49 хоногто хуруулһан ном:
        а) Алтан гэрэл
        б) Юм
        в) Жадамба

гаршаг